O projekcie


Informacja ogólna

Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna to innowacyjny projekt Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, realizowany w partnerstwie z  Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych (http://www.ipiss.com.pl/).

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji projektu:

Wrzesień 2012 – Grudzień 2015 roku

Cel projektu

Cel główny

Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim w zakresie rozpoznawania czynników efektywności gospodarczej i społecznej podmiotów ekonomii społecznej poprzez opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelowego, interaktywnego narzędzia służącego do oceny efektywności i benchmarkingu podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe

– wzrost wiedzy 320 osób (pracowników jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli: organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i sektora biznesu) o stanie faktycznym podmiotów sektora ekonomii społecznej, warunkach instytucjonalnych ich funkcjonowania, obszarze działania i potencjale rozwojowym,

– wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, w których kadra zarządzająca podniosła wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i know-how dotyczącej analizy ekonomicznej, budowania strategii rozwoju oraz mechanizmów konkurencji rynkowej właściwych dla podmiotów ekonomii społecznej o 15,

– usprawnienie współpracy między sektorami (podmioty ekonomii społecznej, administracja publiczna i podmioty rynkowe) oraz wewnątrz sektora ekonomii społecznej poprzez wypracowanie podstaw systemu wymiany informacji, upowszechnienie i wdrożenie wypracowanego narzędzia do praktyki.

Produkt finalny projektu – proste, interaktywne narzędzie analityczno-diagnostyczne, dzięki swojej wielofunkcyjności będzie mógł zostać wykorzystany zarówno przez podmioty reprezentujące sektor ekonomii społecznej, jak i przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie całego kraju. Zgodnie z założeniem narzędzie ułatwi efektywne planowanie działalności podmiotom ekonomii społecznej oraz właściwą alokację środków przewidzianych na wsparcie dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.

Etapy realizacji projektu

Całość projektu podzielona jest na następujące etapy jego realizacji:

  •  Pogłębiona diagnoza z konceptualizacją badania;
  • Opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii;
  • Testowanie narzędzia;
  • Analiza wyników testowania i opracowanie ostatecznej wersji produktu;
  • Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki.